27 രസകരം & ഫലപ്രദമായ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 27 രസകരം & ഫലപ്രദമായ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Anthony Thompson

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ആത്മവിശ്വാസം വിജയത്തിന് നിർണായകമാണ്; ക്ലാസ് മുറിയുടെ അകത്തും പുറത്തും. തങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാനും വെല്ലുവിളികൾ സ്വീകരിക്കാനും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ആത്മാഭിമാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും പഠിതാക്കളെ സഹായിക്കാൻ നിരവധി ആകർഷകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുയോജ്യമായ 27 ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ആശയവിനിമയം, ടീം വർക്ക്, പ്രശ്‌നപരിഹാര കഴിവുകൾ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

1. റോൾ-പ്ലേ

നിങ്ങളുടെ പഠിതാക്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിക്കുന്നത് ആശയവിനിമയം നടത്താനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അവരെ സഹായിക്കും. റോൾ-പ്ലേയിംഗ് അവരെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനും യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനുമുള്ള വഴികൾ അവർ പഠിച്ചേക്കാം

2. പവർ പോസുകൾ

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും, കൂടാതെ അവരുടെ ശരീരഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. പവർ പോസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തവും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണവും അനുഭവപ്പെടും; അവരുടെ കാലുകൾ വീതിയിൽ, കൈകൾ ഇടുപ്പിൽ, തോളുകൾ പുറകോട്ട്. അവതരണങ്ങൾക്കോ ​​മറ്റ് പൊതു സംഭാഷണ ജോലികൾക്കോ ​​മുമ്പായി പവർ പോസുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അധ്യാപകർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നാൻ അവരെ സഹായിക്കാനാകും.

3. പ്രതിദിന സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ

എല്ലാ ദിവസവും,പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് സ്വയം ഒരു പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വയം സഹായിക്കാനാകും. സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ ഹ്രസ്വവും നല്ലതുമായ പ്രസ്താവനകളാണ്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദിവസം മുഴുവൻ സ്വയം ആവർത്തിക്കാനാകും.

4. നന്ദി ജേണലിംഗ്

കൃതജ്ഞതാ ജേണൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നന്ദിയും ആത്മാഭിമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്ന മൂന്നോ അഞ്ചോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് നന്ദിയുള്ള ജേണലിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിയും.

5. സംസാരിക്കുക

ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ ഇത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്. ഒരു മീറ്റിംഗിലോ സാമൂഹിക ഇവന്റിലോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിലോ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും നേടിയേക്കാം. നന്നായി സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ, അവർക്ക് ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

6. ഒരു പുതിയ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പഠിക്കുക

പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ കഴിവുകളും കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരെ സഹായിച്ചേക്കാം. ഒരു പുതിയ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പഠിക്കുന്നത് പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള അവരുടെ കഴിവുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം നേടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കും.

7. പൊതുവായി സംസാരിക്കുക

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസം നേടാംഒരു ചെറിയ കൂട്ടം സമപ്രായക്കാരുടെ മുന്നിൽ പൊതു സംസാരം. പരസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നവയാണെങ്കിലും, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത് ഒരു പ്രധാന വൈദഗ്ധ്യമാണ്. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തമായും ഫലപ്രദമായും സംസാരിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നേടാനാകും.

8. ദൃശ്യവൽക്കരണം

വിജയകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നേടാനും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനും കഴിയും. ഒരു നല്ല അവതരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിമുഖം നൽകൽ പോലുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ സ്വയം സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദൃശ്യവൽക്കരണം. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആത്മവിശ്വാസം നേടാനും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.

9. ശാരീരിക വ്യായാമം

ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. വ്യായാമ വേളയിൽ എൻഡോർഫിനുകൾ പുറത്തുവരുന്നു, ഇത് മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഉത്കണ്ഠയും സമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഫിറ്റ്‌നസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതും നിറവേറ്റുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ വിജയിക്കാനുള്ള കഴിവിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

10. വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുക

പുതിയ ടാസ്‌ക്കുകളിലും പ്രോജക്‌ടുകളിലും സ്വയം ഇടപെടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ കഴിവുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം നേടാൻ അവരെ സഹായിക്കും. അവരുടെ കംഫർട്ട് സോണുകൾക്ക് പുറത്ത് ചുവടുവെക്കുന്നത് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ കഴിവുകളും ശക്തികളും വികസിപ്പിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു.

11. സ്വയം പരിചരണം പരിശീലിക്കുക

സ്വയം പരിപാലിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകശാരീരികമായും വൈകാരികമായും മാനസികമായും അവരുടെ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സ്വയം പരിചരണം എന്നത് ഒരാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും സ്വയം നല്ലതായി തോന്നുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

12. സന്നദ്ധസേവനം

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് തിരികെ നൽകാനും പുതിയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ് സന്നദ്ധസേവനം. ഒരു അധ്യാപകനെന്ന നിലയിൽ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും അഭിനിവേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായ സന്നദ്ധസേവന അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കാനാകും. ഇത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യബോധവും സംതൃപ്തിയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

13. ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഹോബി എടുക്കുക

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു സർഗ്ഗാത്മക ഹോബിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും അത് പെയിന്റിംഗ്, എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകരണം വായിക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഇത് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ഒരു നേട്ടബോധം നൽകുകയും ചെയ്യും.

14. പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക

പരാജയം വിലപ്പെട്ട ഒരു പഠനാവസരമാണ്. അവരുടെ പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും എന്താണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. വിജയത്തിനായുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും പരാജയങ്ങളെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളായി കാണാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

15. ഒരു പിന്തുണാ ശൃംഖല നിർമ്മിക്കുക

പോസിറ്റീവും പിന്തുണയും നൽകുന്ന ആളുകളുമായി സ്വയം ചുറ്റുന്നത് ആത്മവിശ്വാസത്തിലും ആത്മാഭിമാനത്തിലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. സഹപാഠികളുമായി നല്ല ബന്ധം തേടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക,അവരുടെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരുമായ അധ്യാപകരും ഉപദേശകരും.

16. നേടാനാകുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുക

വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും എന്നാൽ നേടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു നേട്ടബോധം അനുഭവിക്കാനും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ചെറുതും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതുമാക്കി വിഭജിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. തങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതീർക്കുന്നതായും തോന്നാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കും.

17. പോസിറ്റീവ് സ്വയം സംസാരം വികസിപ്പിക്കുക

വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന രീതി അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലും ആത്മാഭിമാനത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറ്റാനും നെഗറ്റീവ് അനുഭവങ്ങളെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് വെളിച്ചത്തിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. പോസിറ്റീവ് സ്വയം സംസാരം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് സ്വയം പ്രതിച്ഛായ വികസിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനും കഴിയും.

18. നിങ്ങളുടെ ഭയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണിത്. നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെ മറികടക്കാൻ ചെറിയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ ഭയം തിരിച്ചറിയാനും ക്രമേണ അവരെ നേരിടാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

19. ഒരു വളർച്ചാ മനോഭാവം വികസിപ്പിക്കുക

വളർച്ച മനോഭാവം വികസിപ്പിക്കുക എന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരുപോലെ അനിവാര്യമായ കഴിവാണ്. വെല്ലുവിളികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതും പരാജയത്തെ വളർച്ചയ്ക്കും പഠനത്തിനുമുള്ള അവസരമായി കാണുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രക്രിയയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകവെല്ലുവിളികളെ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തോടെ സമീപിക്കുക.

20. നിങ്ങളുടെ ശക്തികളെ ആശ്ലേഷിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശക്തമായ മാർഗമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അതുല്യമായ കഴിവുകളും കഴിവുകളും തിരിച്ചറിയാനും അവർ നന്നായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അവരുടെ ശക്തിയിൽ പടുത്തുയർത്തുന്നതിലൂടെ, അവർക്ക് തങ്ങളെക്കുറിച്ചുതന്നെ മെച്ചപ്പെടാനും അവരുടെ കഴിവുകളിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നേടാനും കഴിയും.

21. ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികൾ

വിദ്യാർത്ഥികളെ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിലോ പ്രോജക്റ്റുകളിലോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അവരെ സ്വയം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. വിമർശനാത്മകമായും ക്രിയാത്മകമായും ചിന്തിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുക. സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടാനുള്ള അവരുടെ കഴിവുകളിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കും.

22. സ്വയം ക്രിയാത്മകമായി പ്രകടിപ്പിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകത ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മപ്രകടനവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്. എഴുത്ത്, പെയിന്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് എന്നിവയിലൂടെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അവർക്ക് അവരുടെ ആന്തരിക സർഗ്ഗാത്മകതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ക്രിയാത്മകമായി സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസവും അനുഭവിക്കാനും കഴിയും.

ഇതും കാണുക: എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള 24 തെറാപ്പി പ്രവർത്തനങ്ങൾ

23. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ്. എ നിലനിർത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, മതിയായ ഉറക്കം, പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക. അവർ തങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷേമത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണെങ്കിൽ, തങ്ങളെക്കുറിച്ചുതന്നെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാനും അവരുടെ കഴിവുകളിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടാകും.

ഇതും കാണുക: 55 സൗജന്യ പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രീസ്‌കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

24. ആർട്ട് എക്‌സിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോകേസ്

വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനും നല്ല ഫീഡ്‌ബാക്ക് സ്വീകരിക്കാനും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കലാസൃഷ്‌ടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രക്രിയ വിശദീകരിക്കുന്നതിനും പോലുള്ള അവതരണ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരവും ഇത് നൽകുന്നു.

25. സ്വയം അനുകമ്പ പരിശീലിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് സ്വയം അനുകമ്പ പരിശീലിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായ ചിത്രം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്, അവരോട് തന്നെ ദയയും വിവേകവും ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

26. നിഷേധാത്മകമായ സ്വയം സംസാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുക

ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും വളർത്തുന്നതിന് നിഷേധാത്മകമായ സ്വയം സംസാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് സ്വയം പ്രതിച്ഛായ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പ്രതികൂലമായ വീക്ഷണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനും പുനഃക്രമീകരിക്കാനും സഹായിക്കുക.

27. നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കൂ

എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സമീപനമാണ്. അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും നേട്ടങ്ങൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് നൽകാനും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക.അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് സ്വയം പ്രതിച്ഛായയും അവരുടെ കഴിവുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും.

Anthony Thompson

അധ്യാപന-പഠന മേഖലയിൽ 15 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപദേഷ്ടാവ് ആന്റണി തോംസൺ ആണ്. വ്യത്യസ്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികളെ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്ന ചലനാത്മകവും നൂതനവുമായ പഠന പരിതസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പ്രാഥമിക വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽ മുതിർന്ന പഠിതാക്കൾ വരെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിതാക്കളുമായി ആന്റണി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തുല്യതയിലും ഉൾപ്പെടുത്തലിലും അഭിനിവേശമുണ്ട്. ബെർക്ക്‌ലിയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഒരു അംഗീകൃത അധ്യാപകനും ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ കോച്ചുമാണ്. ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ ജോലിക്ക് പുറമേ, ഒരു ബ്ലോഗ്ഗറാണ് ആന്റണി, അധ്യാപന വൈദഗ്ദ്ധ്യം ബ്ലോഗിൽ തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിടുന്നു, അവിടെ അദ്ദേഹം അധ്യാപനവും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.